Indian History
×
Who established Abhinav Bharath?
     A.  Chandra Sekhar Azad
     B.  Sachin Sanyal
     C.  Lala Haradayal
     D.  Vinayak Damodar Savarkar and Ganesh Savarkar

Answer:

D
Indian History Mcqs