Indian History
×

Bhakti Movement

Ramananda, Kabir, Nanak, Vallabhacharya, Namadeva, Chaitanya were prominent in the Bhakti Movement.
Chaitanya promoted the cult of Krishna in Bengal.
Vallabhacharya propagated the cult of Krishna in Gujarat.
Indian History Mcqs